REGULAMIN
CENTRUM BILARDOWEGO
„ZŁOTA BILA”

§ 1

Informacje ogólne


1.1. Wchodząc na teren Centrum Bilardowego „ZŁOTA BILA” (dalej w treści regulaminu: „Centrum”) Goście potwierdzają, że zapoznali się z Regulaminem i w pełni go akceptują.

1.2. Treść Regulaminu dostępna jest w recepcji Centrum (Bar w sali Piramida oraz Sali Pool/Snooker) i na stronie internetowej www.zlotabila.com.

§ 2
Opłaty i godziny otwarcia


2.1. Wstęp do Centrum jest bezpłatny. W Centrum mogą przebywać wszystkie osoby korzystające z oferty Centrum (dalej „Goście), z wyjątkiem osób, którym odmówiono wstępu do Centrum, z uwagi na naruszenie niniejszego Regulaminu.
2.2. Goście chcący skorzystać z usług lub zakupu towarów oferowanych w Centrum zobowiązani są do uiszczenia opłaty za te usługi lub towary zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
2.3. Zniżki i rabaty studenckie obowiązują studentów do 26 roku życia zgodnie z obowiązująca w danym okresie promocją.
2.4. Obsługa zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości Gości korzystających ze zniżek lub rabatów oferowanych przez Centrum bądź podmioty zewnętrzne. Na żądanie pracownika Centrum Gość obowiązany jest okazać dokument uprawniający do zakupu usługi po cenie zniżkowej - legitymacja studencka, legitymacja uczniowska inny dokument uprawniający do danej zniżki lub rabatu.
2.5. Centrum jest czynne 7 dni w tygodniu, od godziny 12:00 do 01:00.
2.6. Rezerwacji stołów bilardowych, stanowisk do rzutek oraz stolików w sali Pool/Snooker można dokonać telefonicznie pod numerem +48888888205 oraz za pośrednictwem strony internetowej https://zlotabila.com lub bezpośrednio w Centrum.
2.7. Rezerwacji stołów bilardowych w sali Piramida można dokonać telefonicznie pod numerem  +48888888206 oraz za pośrednictwem strony internetowej https://zlotabila.com lub bezpośrednio w Centrum.
2.8. Opłata za korzystanie ze stołów bilardowych oraz stanowisk do rzutek uiszczana jest zgodnie z obowiązującym w dniu świadczenia usługi cennikiem. Rozliczanie korzystania ze stołu odbywa się z dokładnością do jednej minuty od momentu wydania stołu do korzystania (włączenie oświetlenia nad stołem) do momentu zakończenia korzystania (wyłączenie oświetlenia nad stołem).
2.9. Rezerwacja stolików i stołów bilardowych jest bezpłatna.
2.10. Usługi zarezerwowane telefonicznie, osobiście lub poprzez formularz on-line należy wykupić nie później niż 10 min przed ustaloną godziną. Po upływie terminu wskazanego do odbioru zarezerwowanej usługi, rezerwacja nie jest gwarantowana.
2.11. Centrum sprzedaje vouchery uprawniające do określonej rozgrywki. Vouchery wystawiane są imiennie i mogą być wykorzystane wyłącznie przez osobę wskazaną w voucherze. W voucherze określa się rodzaj gry oraz ilość godzin do wykorzystania. Pracownicy Centrum odnotowują na voucherze wykorzystaną ilość godzin po zakończeniu rozgrywki. Voucher jest ważny do pełnego wykorzystania wskazanej na nim ilości godzin gry oraz w terminie jego ważności.
2.12. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
2.13. Grupy zorganizowane, składające z dzieci poniżej 13 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna grupy, przypadającego dla każdych 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Centrum.

§ 3
Zasady bezpieczeństwa


3.1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

 • palenia tytoniu;
 • spożywania żywności i napojów zakupionych poza Centrum;
 • wnoszenia do obiektu oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
 • wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu Gości;
 • przebywania osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych lub stanie znacznego upojenia alkoholowego;
 • wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych);
 • wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe;
 • zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych Gości Centrum;
 • wprowadzania i korzystania z rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu śladowych.
3.2. Pracownicy Centrum są uprawnieni do żądania opuszczenia lokalu przez osoby:
 • naruszające zasady niniejszego Regulaminu;
 • naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne;
 • znajdujące się pod wpływem środków odurzających;
 • nietrzeźwe w stopniu znacznym;
 • zagrażające bezpieczeństwu innych osób.
3.3. Podczas gry zabrania się:
 • odkładana kredy częścią rysującą na sukno lub bandę stołu;
 • siadania całkowitego na krawędzi stołu w celu uderzenia bili (zgodnie z zasadami gry w bilard, jedna stopa grającego musi przez cały czas pozostać na podłodze);
 • rozgrywki bez włączonego oświetlenia nad danym stołem;
 • siadania na stołach bilardowych i umieszczania na nich przedmiotów niezwiązanych z grą;
 • używania sprzętu bilardowego i jego wyposażenia do celów innych niż do gry;
 • odkładania kija w sposób powodujący jego wygięcie (kije umieszcza się wyłącznie w uchwytach na kije lub układa się na płasko na suknie stołu);
 • samodzielnego naprawiania sprzętu i wyposażenia bilardowego stanowiącego własność Centrum lub przekazywania go innym osobom do używania poza terenem Centrum;
 • celowania rzutkami poza obręb tarczy Dart’s oraz rzucanie z nadmierną siłą powodująca rykoszety rzutek, zagrażające innym Gościom centrum.
3.4. Obsługa zastrzega sobie prawo o odmowy świadczenia usług i odmowy wstępu do Centrum osobom, które uprzednio kilkukrotnie naruszały niniejszy Regulamin, dokonywały celowego zniszczenia mienia Centrum lub zagrażały swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych Gości.


3.5. Strój Gości przebywających w Centrum powinien być czysty, nie naruszający zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Gość, który swoim strojem narusza powyższe zasady, może zostać wyproszony z Centrum przez Obsługę.
3.6. Zabrania się kategorycznie stawiania na stołach bilardowych butelek, szklanek ora innych przedmiotów mogących zniszczyć sukno.
3.7. O każdym naruszeniu niniejszego Regulaminu przez innych użytkowników należy bezzwłocznie zawiadomić pracowników Centrum.
3.8. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku lub ryzyka jego wystąpienia na terenie Centrum należy bezzwłocznie zawiadomić Obsługę.
3.9. Centrum nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, instrukcji oraz poleceń pracowników Centrum.
3.10. W szczególnych przypadkach właściciel Centrum może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym wyłączeniu obiektu z użytkowania lub o zmianie godzin jego otwarcia.
3.11. Właściciel i pracownicy Centrum nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione przez Gości w Centrum.
3.12. Każdorazowe zachowanie mające znamiona wykroczenia lub przestępstwa zgłaszane będzie Policji przez pracowników Centrum.
3.13. Za zniszczenie wyposażenia Centrum Goście ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą, w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.14. Teren Centrum jest monitorowany w sposób ciągły, zgodnie z Polityką monitoringu wizyjnego i Polityką bezpieczeństwa danych osobowych, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, którzy nie stosują się do Regulaminu, dopuściły się kradzieży, uszkodzenia mienia lub innego czynu zabronionego albo zachowywały się agresywnie.
3.15. Obsługa nie sprzedaje alkoholu:

 • osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
 • osobom do lat 18;
 • na kredyt lub pod zastaw.
3.16. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego Obsługa uprawniona jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego jego wiek.
3.17. Wszelkie przypadki zachowań agresywnych zaistniałych po spożyciu alkoholu będą niezwłocznie zgłaszane Policji przez obsługę Centrum.
3.18. Osoby biorące udział w imprezach organizowanych przez Centrum (zawody, dni otwarte, treningi otwarte, otwarte imprezy okolicznościowe) wyrażają zgodę na nieodpłatne przetwarzanie ich wizerunku na potrzeby marketingowe klubu. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach reportaży oraz fotorelacji dotyczących powyższych imprez.

§ 4
Zasady korzystania z wyposażenia Centrum


4.1. Stoły bilardowe są udostępniane do gry przez pracowników Centrum.
4.2. Stoły bilardowe są urządzeniem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych w postaci określonego rodzaju gry w bilard, według reguł i zasad danej gry. Zabrania się korzystania ze stołów w innych celach.
4.3. Pierwszeństwo do zajęcia stołu mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.
4.4. Zabrania się zawierania zakładów o stawki pieniężne i prowadzenia gry hazardowej na terenie Centrum.
4.5. Obowiązuje całkowity zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów, w tym jedzenia, alkoholu i napojów na stołach bilardowych.
4.6. Obowiązuje bezwzględny zakaz podchodzenia do stołów bilardowych z napojami lub jedzeniem.
4.7. Pracownicy Centrum ma obowiązek sprawdzenia stanu udostępnionego sprzętu i stołu oraz kompletności zestawu do gry po każdym zakończonym korzystaniu ze stołu przez Gości.
4.8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stołów bilardowych i sprzętu należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Centrum przed rozpoczęciem gry lub w jej trakcie.
4.9. Centrum zastrzega sobie prawo usuwania szklanek z napojami i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób a także mogą uszkodzić stoły bilardowe.
4.10. Obsługa ma prawo wyprosić osoby zajmujące stolik, które nie dokonały żadnego zamówienia z oferty Centrum lub dokonują spożycia jedzenia lub napojów spoza oferty Centrum.

§ 5
Odpowiedzialność i kary umowne


5.1 Każda osoba przebywająca na terenie Centrum, która spowoduje zawinione zniszczenia wyposażenia Centrum, w tym w szczególności stołów bilardowych oraz wyposażenia do gry ponosi pełną odpowiedzialność materialną i zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów naprawy lub kosztów przewrócenia stanu poprzedniego.
5.2 Centrum stosuje zryczałtowane kwoty odszkodowania (kary umowne) za wyrządzone szkody w mieniu Centrum.
5.3 Rodzaje szkód i wysokość odszkodowania zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
5.4. W szczególnych przypadkach o wysokości odszkodowania decyduje właściciel Centrum, na podstawie oszacowania kosztów naprawy lub odtworzenia danego elementu wyposażenia.

§ 6
Postanowienia końcowe


6.1. Wszelkie reklamacje związane z oferowanymi usługami, powinny być zgłaszane pracownikom Centrum niezwłocznie, w trakcie trwania usługi lub od razu po jej zakończeniu. Reklamacje składane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
6.2. Reklamacja będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.
6.3. Korespondencję do Centrum, w tym uwagi, zastrzeżenia do pracy lub podziękowania można przesyłać na adres: centrum@zlotabila.com.

Załącznik nr 1 do: Regulaminu Centrum Bilardowego „Złota Bila”


1. Każda osoba przebywająca na terenie Centrum, która spowoduje zawinione zniszczenia wyposażenia Centrum, w tym w szczególności stołów bilardowych i urządzeń

oraz sprzętu do gry ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów ich naprawy, w tym:

 1400 zł - za uszkodzenie lub zabrudzenie sukna stołu bilardowego Pool, powodujące konieczność jego wymiany;

 2200 zł - za uszkodzenie lub zabrudzenie sukna stołu do Piramidy / Snookera,

powodujące konieczność jego wymiany;

 200 zł - zabrudzenie sukna powodujące konieczność jego czyszczenia, a w szczególności rozlanie jakiejkolwiek ilości płynu lub zabrudzenie jedzeniem;

 200 zł – uszkodzenie lub zagubienie 1 bili;

 300 zł - uszkodzenie kija do Pool bilarda;

 600 zł - uszkodzenie kija do Piramidy;

 600 zł - uszkodzenie kija do Snookera.

2. W szczególnych przypadkach o wysokości odszkodowania decyduje właściciel Centrum na podstawie oszacowania kosztów naprawy lub odtworzenia uszkodzonego

składnika mienia.

3. W przypadku odmowy uiszczenia odszkodowania Gość zobowiązany do podania danych osobowych oraz adresowych w celu dochodzenia swoich roszczeń przez Centrum na drodze postepowania sądowego.

4. W przypadku odmowy podania danych osobowych i próby ukrycia się po celowym uszkodzeniu mienia pracownicy Centrum są zobowiązani do wezwania Policji w celu

wylegitymowania sprawcy i zgłoszenia faktu celowego uszkodzenia mienia.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie w celu poprawy wydajności, personalizacji i komfortu korzystania z naszej witryny. Kontynuując odwiedzanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły Rozumiem
Cookies